Berenika Wiłun


Berenika Wiłun

W 2010r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na kierunku Psychologia. Studia psychologiczne dały mi podstawy do rozwoju zainteresowań w naukowym kontekście oraz do przyszłej pracy z ludźmi. Podążając tym kierunkiem poszerzyłam swoje kompetencje i uprawnienia o grupę dzieci i młodzieży – w 2014r. ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W celu podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie pomocy psychoterapeutycznej od 2016r. uzupełniam wiedzę i umiejętności w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie - Organizational Member of European Association for Psychotherapy. Ukończyłam kursy z zakresu: Integratywnej psychoterapii krótkoterminowej, Integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych, Hipnozy w psychoterapii, pomocy psychologicznej i poradnictwie.


Poznałam wiele teoretycznych i praktycznych podejść do szerokiego wachlarza zagadnień pracy z ludźmi na wielu płaszczyznach- jest to solidny grunt merytoryczny wzbogacony doświadczeniem. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, które prowadziłam w formie wykładów i warsztatów z praktycznymi ćwiczeniami, koncentrowały się głównie wokół zagadnień psychologii społecznej i poznawczej. Centralny punkt stanowiły kompetencje miękkie i zdolności intelektualne, wśród nich:
- kompetencje intrapersonalne: samoświadomość (zdolność uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób, niezbędna do prawidłowych interakcji społecznych, właściwego kontrolowania własnych emocji, jak również kontroli nad własnymi uczuciami i impulsami), asertywność, samoakceptacja i szacunek, samoaktualizacja, niezależność
- kompetencje interpersonalne: inteligencja emocjonalna, zdolność do utrzymywania więzi interpersonalnych, odpowiedzialność społeczna
- kompetencje przystosowawcze: zdolność rozwiązywania problemów, zdolność konfrontowania subiektywnych doświadczeń z rzeczywistością, giętkość przystosowawcza, komunikacja
- kompetencje związane z radzeniem sobie ze stresem: tolerancja na stres, kontrola impulsów
- zdolności poznawcze: pamięć, koncentracja, myślenie, wyobraźnia, kreatywność